در اینجا ما به توضیح روش دکانته کردن(سرریزکردن) می پردازیم